Všeobecné obchodné podmienky

Tieto Obchodné podmienky k Zmluve o poskytovaní služieb prostredníctvom zariadenia onePos (ďalej aj len „OP-onePos-Služby“) sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytovaní služieb prostredníctvom zariadenia onePos.

 Vymedzenie pojmov

 1. „onePos“ sa rozumie spoločnosť AKUOS s. r. o.; sídlo: Doležalova 3424/15C, 821 04  Bratislava – mestská časť Ružinov; IČO:35919825; zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 34811/B;
 2. „Užívateľ“ sa rozumie osoba, ktorá na základe Zmluvy používa Zariadenie a/alebo ktorá uzatvorila prostredníctvom sprostredkovateľa, ktorým je onePos príslušnú zmluvu o používaní Aplikácie s Majiteľom Aplikácie;
 3. Zmluvná strana“ sa rozumie Užívateľ a onePos; Užívateľ a onePos spoločne sa tiež označujú ako Zmluvné strany;
 4. „Zmluva“ sa rozumie zmluva označená ako „Zmluva o poskytovaní služieb prostredníctvom zariadenia onePos“ alebo obdobne uzatvorená medzi onePos a Užívateľom, na základe ktorej Užívateľ užíva Zariadenie a/alebo Aplikácie;
 5. „Cenník“ sa rozumie dokument, v ktorom sú stanovené ceny za predaj a prenájom Zariadenia a za poskytovanie Doplnkových služieb; súčasťou Cenníka sú aj ceny za predaj a prenájom Aplikácii.
 6. „Zariadenie“ sa rozumie zariadenie poskytnuté Zákazníkovi spoločnosťou onePos umožňujúce funkciu platobného terminálu a ďalších pridaných funkcii, najmä používanie Aplikácií a poskytovanie Služieb;
 7. „Aplikácia“ sa rozumie softwarové riešenie inštalované do Zariadenia, ktoré zabezpečuje použitie Zariadenia na poskytovanie Služieb;
 8. „Majiteľ Aplikácie“ sa rozumie osoba, ktorá na má alebo ktorá na základe príslušnej dohody v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi vykonáva k príslušnej Aplikácii majetkové práva oprávňujúce ju uzatvoriť s treťou osobou zmluvu, na základe ktorej táto tretia osoba získa oprávnenie používať Aplikáciu;
 9. „Služba“ sa rozumie zabezpečenie platobných služieb a/alebo iných služieb prostredníctvom Zariadenia;
 10. „Doplnková služba“ sa rozumie dodatočná služba poskytovaná spoločnosťou onePos Užívateľovi podľa dohody medzi onePos a Užívateľom;
 11. „Transakcia“ sa rozumie úhrada ceny, alebo jej časti, za dodaný tovar alebo poskytnutú službu prostredníctvom Zariadenia v prevádzke alebo mimo prevádzky Užívateľa a/alebo využitie inej Služby prostredníctvom Zariadenia a/alebo akýkoľvek prenos informácií prostredníctvom Zariadenia;
 12. „Deklarovaný obrat“ sa rozumie súčet mesačných tržieb uhradených Užívateľovi príslušnými spotrebiteľmi jeho tovarov a služieb platobnou (debetnou alebo kreditnou) kartou vydanou príslušnou inštitúciou, najmä bankou, ktorého dosiahnutie Užívateľom prostredníctvom využitia jedného Zariadenia alebo viacerých Zariadení predpokladajú Zmluvné strany pri podpise Zmluvy.

 

 1. Práva a povinnosti v súvislosti s využívaním Zariadenia
 2. Užívateľ je oprávnený užívať Zariadenie a Aplikácie a prijímať Služby a Doplnkové služby po podpise Zmluvy a úhrade príslušnej odplaty za predaj/prenájom Zariadenia v zmysle Cenníka a poskytnutie Služby a Doplnkovej služby. onePos je oprávnený, nie však povinný umožniť Užívateľovi užívanie Zariadení a Aplikácii a prijímanie Služieb a Doplnkových služieb aj pred úhradou príslušnej odplaty.
 3. Užívateľ znáša všetky náklady súvisiace s užívaním a prevádzkou Zariadenia (náklady na elektrickú energiu a pod.).
 4. Užívateľ berie na vedomie, že na to, aby Zariadenie mohlo riadne fungovať, musí byť pripojené do elektrickej siete s parametrami 220 V / 50 kHz, a to trvalo alebo prechodne podľa typu Zariadenia.
 5. Akýkoľvek zásah do Zariadenia a/alebo do jeho softwarového vybavenie bez výslovného súhlasu spoločnosti onePos je zakázaný.
 6. Užívateľ je povinný zabezpečiť, aby Zariadenie bolo používané riadne a výlučne na určený účel užívania Zariadenia a zaväzuje sa neposkytnúť Zariadenie tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti onePos.
 7. V prípade, ak prostredníctvom Zariadenia (resp. Zariadení, ak Užívateľ užíva viac Zariadení) nebude dosiahnutý Deklarovaný obrat v hodnote uvedenej v Zmluve, má spoločnosť onePos nárok na úhradu poplatku za užívanie zariadenia v rozpore so Zmluvou vo výške 6 EUR bez DPH.
 8. Užívateľ je povinný chrániť užívané Zariadenie pred poškodením, stratou, odcudzením alebo zničením a správať sa tak, aby na užívanom Zariadení nevznikala škoda; za spôsobenú škodu v celom rozsahu zodpovedá Užívateľ.
 9. V prípade skončenia Zmluvy podľa článku V týchto OP-onePos-Služby“ (čiastočne vo vzťahu k jednému alebo niektorým Zariadeniam, alebo úplne vo všetkým Zariadeniam a Aplikáciám v užívaní Užívateľa), resp. v prípade ukončenia užívania Zariadenia Užívateľom, ak Užívateľ Zariadenie predtým od onePos nekúpil, je Užívateľ povinný Zariadenie vrátiť spoločnosti onePos bez zbytočného odkladu, najneskôr do 7 dní od skončenia Zmluvy, a to v stave primeranom dobe jeho používania Užívateľom, v opačnom prípade je Užívateľ povinný nahradiť spoločnosti onePos celú vzniknutú škodu. V prípade nevrátenia Zariadenia, straty Zariadenia, jeho odcudzenia, zničenia, alebo ak vrátené Zariadenie bude poškodené neprimerane k dobe jeho užívania, má onePos okrem nároku na náhradu škody tiež nárok na úhradu zmluvnej pokuty vo výške 250 EUR za každé stacionárne Zariadenie a 350 EUR za každé mobilné zariadenie; Užívateľ je povinný uhradiť pokutu do 7 dní, odkedy ho na to onePos vyzve, ak onePos neurčí dlhšiu lehotu.
 10. Užívateľ je povinný kedykoľvek na požiadanie okamžite umožniť spoločnosti onePos alebo jej zástupcovi prehliadku užívaného Zariadenia z dôvodu zistenia, či ho Užívateľ používa riadnym spôsobom, respektíve k zisteniu funkčnosti a stavu Zariadenia.
 11. onePos sa zaväzuje zabezpečiť odstránenie poruchy Zariadenia oznámenej Užívateľom bez zbytočného odkladu podľa povahy poruchy. Užívateľ sa zaväzuje vzniknutú poruchu Zariadenia bezodkladne nahlásiť spoločnosti onePos. V prípade, že porucha Zariadenia bola spôsobená neodbornou manipuláciou zo strany Užívateľa alebo v súvislosti s nedovoleným alebo neodborným konaním Užívateľa je onePos oprávnený požadovať náhradu nákladov spojených so zabezpečením opravy Zariadenia – v takom prípade má onePos právo podmieniť odstránenie poruchy úhradou predbežne vyčíslených nákladov spojených so zabezpečením opravy Zariadenia (poskytnutých zo strany spoločnosti onePos) Užívateľom.
 12. onePos je oprávnený zablokovať Zariadenie a neumožniť jeho ďalšie užívanie v prípade, ak nastane akýkoľvek z dôvodov, ktorý dáva spoločnosti onePos právo odstúpiť od Zmluvy alebo ak ho o to požiada príslušný štátny orgán alebo orgán verejnej moci.
 • Aplikácie
 1. Užívateľ berie na vedomie, že každá Aplikácia je autorským dielom a akýkoľvek zásah do Aplikácie bez príslušného súhlasu príslušného Majiteľa aplikácie môže byť protiprávny.
 2. Užívateľ berie na vedomie, že onePos nie je zmluvnou stranou príslušnej zmluvy, ktorá oprávňuje Užívateľa na používanie Aplikácie. Užívateľ zároveň potvrdzuje, že pred tým, ako požiadal o inštaláciu príslušných Aplikácií sa oboznámil so všetkými zmluvnými podmienkami ich používania.
 3. V prípade, ak onePos je oprávnený uzatvoriť v mene príslušného Majiteľa Aplikácie príslušnú zmluvu o používaní Aplikácie Zákazníkom a ak Užívateľ o uzatvorenie takej zmluvy požiada, túto Zmluvu môže uzatvoriť onePos v mene príslušného Majiteľa Aplikácie s Užívateľom súčasne s uzatvorením Zmluvy.
 4. V prípade, ak onePos nie je oprávnený uzatvoriť v mene príslušného Majiteľa Aplikácie príslušnú zmluvu o používaní Aplikácie Užívateľom a ak Užívateľ požiada o uzatvorenie tejto Zmluvy, onePos prevezme od Užívateľa dve Užívateľom podpísané vyhotovenia príslušnej zmluvy o používaní Aplikácie a v lehote 45 dní zabezpečí podpis tejto zmluvy príslušným Majiteľom Aplikácia, resp. jeho zástupcom a zaslanie jedného podpísaného výtlačku zmluvy Užívateľovi.
 5. Úhrada
  1. Užívateľ sa zaväzuje uhrádzať spoločnosti onePos a príslušným Majiteľom Aplikácii príslušné platby podľa Zmluvy, týchto OP-onePos, Cenníka a príslušnému Majiteľovi aplikácie aj v zmysle príslušnej zmluvy o užívaní príslušnej Aplikácie.
  2. Ak nie je medzi stranami dohodnuté inak, všetky pravidelne sa opakujúce platby (najmä nájomné za prenechanie Zariadenia do užívania Zákazníkovi) sú splatné vopred, a to 5 dní pred začatím obdobia, počas ktorého sa Zákazník zaviazal tieto platby uhrádzať; ak nie je dohodnuté inak, tieto platby sú splatné v mesačných obdobiach.
  3. Užívateľ splnomocňuje onePos, aby uzatvoril s príslušnými Majiteľmi Aplikácii a inými osobami dohodu (dohody), na základe ktorej (ktorých) budú Majitelia Aplikácii a/alebo iné osoby, voči ktorým má Užívateľ akúkoľvek peňažnú pohľadávku oprávnení časť finančných prostriedkov zodpovedajúcu akémukoľvek záväzku Užívateľa voči onePos poskytovať priamo na účet spoločnosti onePos, a to aj v prípade, ak záväzok Užívateľa voči onePos ešte nie je splatný a/alebo ešte nevznikol, ale je pravdepodobné alebo isté, že vznikne. Užívateľ zároveň splnomocňuje onePos, aby od Majiteľov Aplikácii a od iných tretích osôb, voči ktorým má Užívateľ akúkoľvek peňažnú pohľadávku, prijímal na svoj účet finančné prostriedky vo výške akéhokoľvek peňažného záväzku Užívateľa voči onePos, a to aj v prípade, ak záväzok Užívateľa voči onePos ešte nie je splatný a/alebo ešte nevznikol, ale je pravdepodobné alebo isté, že vznikne. 
  4. Ak z dôvodu prijatia platby spoločnosťou onePos podľa predchádzajúceho odseku alebo z iného dôvodu vznikne medzi Zmluvnými stranami stav, v ktorom každá zo Zmluvných strán má voči druhej Zmluvnej strane nárok na zaplatenie príslušnej finančnej čiastky (bez ohľadu na právny dôvod vzniku jednotlivých záväzkov), pre vzájomné započítanie tejto čiastky postačuje, aby niektorá zo Zmluvných strán doručila druhej Zmluvnej strane príslušnú započítavaciu faktúru alebo iný dokument, z ktorého vyplýva úmysel príslušnej Zmluvnej strany započítať vzájomné záväzky, ktoré sa navzájom kryjú. Započítanie podľa tohto odseku možno vykonať aj v prípade, ak jeden alebo viaceré započítavané záväzky nie sú splatné. onePos je oprávnený vykonať jednostranné započítanie obdobne podľa tohto odseku vykonať aj v prípade, že záväzok Zákazníka voči onePos ešte nevznikol, ale je isté, že vznikne – započítanie je v takom prípade účinné ku dňu vzniku príslušného záväzku.
  5. V prípade, ak Užívateľ zvolil v Zmluve ako spôsob úhrady možnosť inkaso a ak na základe osobitnej zmluvy uzatvorenej s Majiteľom Aplikácie pre prijímanie platobných kariet príslušným Zariadením, prostredníctvom ktorej (Aplikácie) je možné vykonať platbu platobnou kartou s využitím Zariadenia (najmä so spoločnosťou Borgun hf. so sídlom Ármúli 30, 108 Reykjavík, Island, IČO MNB: K8761097 a spoločnosťou B-Payment Slovensko, s.r.o., Staré Grunty 18, 841 04 Bratislava – mestská časť Karlova Ves, IČO: 47 981 407) alebo na základe osobitnej zmluvy uzatvorenej s iným Majiteľom aplikácie alebo s akoukoľvek inou treťou osobou alebo ak na základe akejkoľvek inej dohody má akákoľvek tretia osoba akýkoľvek finančný záväzok voči Užívateľovi, úhrada môže byť vykonaná inkasovaním spoločnosťou onePos od tejto osoby. Najvyššia suma, ktorú je možné uhradiť prostredníctvom inkasa v priebehu jedného kalendárneho mesiaca je uvedená v Zmluve; ak v Zmluve uvedená nie je, najvyššia suma, ktorú je možné uhradiť prostredníctvom inkasa v priebehu jedného kalendárneho mesiaca je 300 EUR.

 

 1. Trvanie a skončenie Zmluvy
  1. Zmluva sa uzatvára buď na dobu určitú alebo na dobu neurčitú – doba viazanosti je uvedená v Zmluve.
  2. Zmluva uzatvorená na dobu neurčitú (bez dohodnutej viazanosti) sa skončí
   1. na základe dohody Zmluvných strán,
   2. výpoveďou Zmluvy ktoroukoľvek zo Zmluvných strán aj bez uvedenia dôvodu, pričom výpovedná doba je 2 mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bude výpoveď doručená príslušnému adresátovi,
   3. odstúpením od Zmluvy z dôvodov podľa článku V ods. 4 týchto OP-onePos-Služby.
  3. Zmluva uzatvorená na dobu určitú (s dohodnutou viazanosťou) sa skončí
   1. na základe dohody Zmluvných strán,
   2. odstúpením od Zmluvy z dôvodov podľa V ods. 4 týchto OP-onePos-Služby,
   3. uplynutím doby viazanosti; uplynutím doby viazanosti však zmluva uzatvorená na dobu určitú skončí iba v prípade, ak niektorá zo Zmluvných strán najneskôr 1 mesiac pred uplynutím dohodnutej doby viazanosti písomne oznámi druhej zmluvnej strane nesúhlas s predĺžením účinnosti Zmluvy, v opačnom prípade sa doba viazanosti predlžuje o dobu, na ktorú bola Zmluva uzatvorená, maximálne však o 12 mesiacov.
  4. onePos je oprávnený odstúpiť od Zmluvy z nasledujúcich dôvodov:
 2. Užívateľ nedosiahol Deklarovaný obrat v dvoch po sebe nasledujúcich mesiacoch,
 3. Užívateľ užíva Zariadenie spôsobom nesúladným so zmluvou a týmito OP-onePos-Služby,
 4. Užívateľ užíva Aplikáciu spôsobom nesúladným so zmluvou a týmito OP-onePos-Služby,
 5. Užívateľ uskutočnil, pokúsil sa o uskutočnenie alebo umožnil zásah do Zariadenia,
 6. Užívateľ uskutočnil, pokúsil sa o uskutočnenie alebo umožnil zásah do Zariadenia alebo jeho softwarového vybavenia,
 7. Užívateľ porušil, respektíve nesplnil akúkoľvek povinnosť alebo záväzok Užívateľa v zmysle týchto OP-onePos-Služby,
 8. vo vzťahu k zariadeniu umiestnenému u Užívateľa nastane mimoriadny nárast reklamácií realizovaných Služieb,
 9. Užívateľ sa ocitne v úpadku, bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok Užívateľa alebo na povolenie reštrukturalizácie voči Užívateľovi, bolo začaté exekučné konanie voči Užívateľovi,
 10. Užívateľ je viac ako 15 dní v omeškaní s plnením akéhokoľvek záväzku voči onePos.
 11. je iný dôvod na odstúpenie o Zmluvy v zmysle príslušných ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov.
  1. Dňom skončenia Zmluvy zaniká právo Užívateľa používať príslušné Aplikácie. Dňom skončenia Zmluvy zaniká právo Užívateľa používať Zariadenie v prípade, ak toto zariadenia mal v nájme – v takom prípade je Užívateľ povinný vrátiť Zariadenie spoločnosti onePos v zmysle článku II ods. 9 týchto OP-onePos-Služby.
  2. V prípade, ak je Zmluva uzatvorená na dobu určitú (s dohodnutou viazanosťou) a ak onePos z dôvodov na strane Užívateľa odstúpi od Zmluvy alebo dôjde k zániku Zmluvy z iných dôvodov na strane Užívateľa, Užívateľ sa zaväzuje zaplatiť spoločnosti onePos zmluvnú pokutu vo výške odplaty za poskytnutie Zariadenia (nájomného), ktorú by uhradil spoločnosti onePos v rámci plnenia Zmluvy, ak by nedošlo k jej skončeniu.
 12. Záverečné ustanovenia
 13. Uplatnením akejkoľvek zmluvnej pokuty podľa Zmluvy a/alebo týchto OP-onePos-Služby nie je dotknutý nárok poškodenej Zmluvnej strany na náhradu škody v celom rozsahu.
 14. onePos je oprávnený vzhľadom na zmenu právnej úpravy, zmenu na trhu, zmenu obchodnej politiky alebo na základe svojho vlastného rozhodnutia zmeniť, doplniť, zrušiť alebo nahradiť tieto OP-onePos-Služby, Cenník a rozsah poskytovaných služieb (ďalej len „Zmena Pravidiel“). onePos je povinný Zmenu Pravidiel s uvedením jej platnosti a účinnosti oznámiť Užívateľovi najneskôr 7 dní vopred elektronickou správou zaslanou na e-mailovú adresu Užívateľa.
 15. V prípade nesúhlasu Užívateľa so Zmenou Pravidiel má Užívateľ právo najneskôr v posledný pracovný deň pred dňom účinnosti Zmeny Pravidiel z uvedeného dôvodu jednostranne ukončiť Zmluvu; ak Užívateľ riadne a včas v zmysle tohto bodu nevyužije právo ukončiť Zmluvu, platí, že Užívateľ so Zmenou Pravidiel súhlasí. V prípade, že Užívateľ ukončí Zmluvu podľa predchádzajúcej vety, Zmluva sa považuje za skončená dohodou ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmeny Pravidiel, a to aj v prípade ak Zmluva bola uzatvorená na dobu určitú
  (s dohodnutou viazanosťou).
 16. Poplatok za odinštalovanie Zariadenia ako aj Poplatok za nedôvodný výjazd technika je vo výške 50,- EUR bez DPH za 1 ks Zariadenia; ak v Cenníku nie je uvedené inak.
 17. Právne vzťahy tu založené sa riadia príslušnými ustanoveniami upravenými v Slovenskom právnom poriadku, predovšetkým ustanoveniami Obchodného zákonníka. Vzniknuté spory budú zmluvné strany riešiť predovšetkým rokovaním vzájomnou dohodou v dobrej viere a s dobrými úmyslami. V prípade, že nedôjde k dohode, budú také spory, rozpory alebo nároky s konečnou platnosťou vyriešené príslušnými súdmi Slovenskej republiky.
 18. Osobitné dojednania zapísané v Zmluve o poskytovaní služieb prostredníctvom zariadenia onePos a o poskytovaní služieb upravujú a sú nadradené týmto OP-onePos-Služby v akomkoľvek bode.

 

 

 • Účinnosť OP-onePos-Služby
  1. Tieto OP-onePos-Služby nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 1.2.2021.

  

AKUOS s. r. o.

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Prevádzkovateľ v súlade so svojou informačnou povinnosťou v zmysle článku 13 a nasl. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „GDPR“) a ustanovenia § 19 a nasl. zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) (GDPR a Zákon spoločne aj ako „Predpisy“) týmto dotknutým osobám poskytuje nižšie uvedené informácie o spracúvaní osobných údajov. Dotknutou osobou sa rozumie osoba, ktorej osobné údaje sú predmetom spracúvania.

Dotknutá osoba podpísaním registračného formuláru, uzavretím príslušnej zmluvy a/alebo zakliknutím príslušného políčka odkazujúcim na tento dokument potvrdzuje, že sa oboznámila s informáciami o spracúvaní osobných údajov Prevádzkovateľom.

 1. Údaje o prevádzkovateľovi

 

Spoločnosť AKUOS, s. r. o., so sídlom: Doležalova 3424/15C, 821 04  Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 35 919 825, DIČ: 2021945706, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 34811/B, e-mailová adresa: info@onepos.sk, telefonický kontakt: +421 904 415 425, internetová stránka: www.onepos.eu (ďalej aj ako „Prevádzkovateľ “)

 1. Účel a právny základ spracúvania osobných údajov
 2. Osobné údaje budú spracúvané na nasledovné účely:
 3. a) na účel vykonania opatrení pred uzavretím zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby a/alebo na účel plnenia povinností zo zmluvy na právnom základe v zmysle ustanovenia § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,
 4. b) na účel splnenia si zákonných povinností Prevádzkovateľa a to najmä z oblasti platobných služieb, účtovníctva a daní, ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a iných na právnom základe v zmysle ustanovenia § 13 ods. 1 písm. c) Zákona,
 5. c) na účel sporovej agendy na právnom základe v zmysle ustanovenia § 13 ods. 1 písm. f) Zákona,
 6. d) na marketingové účely na právnom základe v zmysle ustanovenia § 13 ods. 1 písm. c) Zákona,
 7. e) na účel propagácie produktov a služieb Prevádzkovateľa v zmysle ustanovenia § 13 ods. 1 písm. f) Zákona
 8. Na účely tohto dokumentu sa za marketingové aktivity v zmysle písm. d) tohto bodu nepovažuje zasielanie servisných správ a emailov ohľadne dostupnosti služieb, ich prerušení/ odstávke a iné informácie súvisiace s plnením povinností zo zmluvy.
 9. Pod oprávneným záujmom sa:

1) v zmysle písm. c) tohto bodu rozumie uplatnenie alebo obhajovanie práv a právnych nárokov Prevádzkovateľa súdnou alebo inou cestou v súvislosti s plneniami poskytnutými Prevádzkovateľom dotknutej osobe, ktoré vznikli na základe alebo v súvislosti zo zmluvou uzavretou medzi Prevádzkovateľom a dotknutou osobou a

2) v zmysle písm. e) tohto bodu rozumie propagácia produktov a služieb Prevádzkovateľa a rozširovanie jeho obchodnej činnosti.

III. Rozsah spracúvaných osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ spracúva najmä identifikačné a kontaktné osobné údaje dotknutých osôb ako sú meno, priezvisko, titul, telefónne číslo a emailová adresa.
 2. Doba uchovávania
 3. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje dotknutej osoby po nevyhnutnú dobu na dosiahnutie príslušného účelu, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú rešpektujúc zásadu minimalizácie uchovávania osobných údajov.
 4. Po uplynutí doby spracúvania a uchovávania osobných údajov, Prevádzkovateľ osobné údaje bez zbytočného odkladu vymaže a zlikviduje.
 5. Osobné údaje spracúvané v zmysle bodu 2 písm. a) sa spracúvajú a uchovávajú počas celej doby platnosti a účinnosti zmluvy uzavretej medzi Prevádzkovateľom a dotknutou osobou ako aj po ukončení platnosti a účinnosti zmluvy ak je to nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania.
 6. Osobné údaje spracúvané v zmysle bodu 2 písm. b) sa spracúvajú a uchovávajú počas doby ustanovenej v právnych predpisoch, na základe ktorých sa spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby.
 7. Osobné údaje spracúvané v zmysle bodu 2 písm. c) sa spracúvajú a uchovávajú do uplynutia maximálnej možnej premlčacej doby, od kedy sa právo zo zmluvy mohlo uplatniť po prvý raz. V prípade, že došlo k uplatneniu práva alebo iného právneho nároku v rámci súdneho alebo iného konania, osobné údaje budú uchovávané až do právoplatného ukončenia súdneho alebo iného konania.
 8. Osobné údaje spracúvané v zmysle bodu 2 písm. d) sa spracúvajú a uchovávajú počas celej doby platnosti poskytnutého súhlasu so spracúvaním osobných údajov.
 9. Osobné údaje spracúvané v zmysle bodu 2 písm. e) sa spracúvajú a uchovávajú počas celej doby platnosti a účinnosti zmluvy uzavretej medzi Prevádzkovateľom a dotknutou osobou.
 10. Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov a následky ich neposkytnutia
 11. V prípadoch, že spracúvanie osobných údajov je zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, nie je dotknutá osoba povinná poskytnúť svoje osobné údaje. Avšak následkom neposkytnutia osobných údajov môže byť nemožnosť uzavretia alebo plnenia zmluvy zo strany Prevádzkovateľa ako aj nemožnosť plnenia jeho zákonných povinností. V prípade neposkytnutia osobných údajov od dotknutej osoby, má Prevádzkovateľ právo odmietnuť uzavretie zmluvy.
 12. V prípadoch, že sa spracúvanie osobných údajov uskutočňuje na základe súhlasu dotknutej osoby, je poskytnutie súhlasu dobrovoľné a dotknutá osoba nie je povinná Prevádzkovateľovi poskytnúť svoje osobné údaje.
 13. Súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle bodu 2 písm. d) môže dotknutá osoba kedykoľvek odvolať priamo v emailovej marketingovej komunikácii, a to kliknutím na príslušný internetový odkaz.
 14. Profilovanie
 15. Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

VII. Príjemcovia osobných údajov

 1. Osobné údaje budú poskytované najmä nasledovným skupinám príjemcov:
 2. a) dodávatelia a obchodný partneri poskytujúci platobné služby,
 3. b) prepravné spoločnosti,
 4. c) orgány verejnej moci,
 5. d) štátne orgány,
 6. e) audítori,
 7. f) súdy, exekútori, notári, advokátske kancelárie a iné subjekty poverené vymáhaním nárokov alebo uplatňovaním práv.

 

VIII. Prenos osobných údajov

 1. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje.
 2. Práva dotknutej osoby
 3. V zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov má dotknutá osoba:
 4. a) právo na prístup k vašim osobným údajom,
 5. b) právo na opravu nesprávnych osobných údajov,
 6. c) právo na obmedzenie (blokovanie) spracúvania osobných údajov,
 7. d) právo namietať spracúvanie vašich osobných údajov spracúvaných na účely priameho marketingu,
 8. e) právo na výmaz osobných údajov, najmä vtedy, ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali alebo ak ste odvolali svoj súhlas na ich spracúvanie a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie, prípadne ak sa osobné údaje spracúvali nezákonne,
 9. f) právo na prenosnosť údajov, t.j. máte právo získať svoje osobné údaje, ktoré ste nám dobrovoľne poskytli v elektronickej forme na základe vášho súhlasu, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a v tejto súvislosti môžete žiadať právo na prenos týchto údajov k druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ bude takýto prenos technický možný (právo na prenosnosť údajov), právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, pri podozrení, že sa vaše osobné údaje spracúvajú v rozpore s platnou legislatívou.