Informácie o spracúvaní osobných údajov

Prevádzkovateľ v súlade so svojou informačnou povinnosťou v zmysle článku 13 a nasl. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „GDPR“) a ustanovenia § 19 a nasl. zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) (GDPR a Zákon spoločne aj ako „Predpisy“) týmto dotknutým osobám poskytuje nižšie uvedené informácie o spracúvaní osobných údajov. Dotknutou osobou sa rozumie osoba, ktorej osobné údaje sú predmetom spracúvania.

Dotknutá osoba podpísaním registračného formuláru, uzavretím príslušnej zmluvy a/alebo zakliknutím príslušného políčka odkazujúcim na tento dokument potvrdzuje, že sa oboznámila s informáciami o spracúvaní osobných údajov Prevádzkovateľom.

 1. Údaje o prevádzkovateľovi

 

Spoločnosť AKUOS, s. r. o., so sídlom: Račianska 1530/101 831 02 Bratislava, IČO: 35 919 825, DIČ: 2021945706, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 34811/B, e-mailová adresa: info@onepos.sk, telefonický kontakt: +421 904 415 425, internetová stránka: www.onepos.eu (ďalej aj ako „Prevádzkovateľ “)

 1. Účel a právny základ spracúvania osobných údajov
 2. Osobné údaje budú spracúvané na nasledovné účely:
 3. a) na účel vykonania opatrení pred uzavretím zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby a/alebo na účel plnenia povinností zo zmluvy na právnom základe v zmysle ustanovenia § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,
 4. b) na účel splnenia si zákonných povinností Prevádzkovateľa a to najmä z oblasti platobných služieb, účtovníctva a daní, ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a iných na právnom základe v zmysle ustanovenia § 13 ods. 1 písm. c) Zákona,
 5. c) na účel sporovej agendy na právnom základe v zmysle ustanovenia § 13 ods. 1 písm. f) Zákona,
 6. d) na marketingové účely na právnom základe v zmysle ustanovenia § 13 ods. 1 písm. c) Zákona,
 7. e) na účel propagácie produktov a služieb Prevádzkovateľa v zmysle ustanovenia § 13 ods. 1 písm. f) Zákona
 8. Na účely tohto dokumentu sa za marketingové aktivity v zmysle písm. d) tohto bodu nepovažuje zasielanie servisných správ a emailov ohľadne dostupnosti služieb, ich prerušení/ odstávke a iné informácie súvisiace s plnením povinností zo zmluvy.
 9. Pod oprávneným záujmom sa:

1) v zmysle písm. c) tohto bodu rozumie uplatnenie alebo obhajovanie práv a právnych nárokov Prevádzkovateľa súdnou alebo inou cestou v súvislosti s plneniami poskytnutými Prevádzkovateľom dotknutej osobe, ktoré vznikli na základe alebo v súvislosti zo zmluvou uzavretou medzi Prevádzkovateľom a dotknutou osobou a

2) v zmysle písm. e) tohto bodu rozumie propagácia produktov a služieb Prevádzkovateľa a rozširovanie jeho obchodnej činnosti.

III. Rozsah spracúvaných osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ spracúva najmä identifikačné a kontaktné osobné údaje dotknutých osôb ako sú meno, priezvisko, titul, telefónne číslo a emailová adresa.
 2. Doba uchovávania
 3. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje dotknutej osoby po nevyhnutnú dobu na dosiahnutie príslušného účelu, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú rešpektujúc zásadu minimalizácie uchovávania osobných údajov.
 4. Po uplynutí doby spracúvania a uchovávania osobných údajov, Prevádzkovateľ osobné údaje bez zbytočného odkladu vymaže a zlikviduje.
 5. Osobné údaje spracúvané v zmysle bodu 2 písm. a) sa spracúvajú a uchovávajú počas celej doby platnosti a účinnosti zmluvy uzavretej medzi Prevádzkovateľom a dotknutou osobou ako aj po ukončení platnosti a účinnosti zmluvy ak je to nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania.
 6. Osobné údaje spracúvané v zmysle bodu 2 písm. b) sa spracúvajú a uchovávajú počas doby ustanovenej v právnych predpisoch, na základe ktorých sa spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby.
 7. Osobné údaje spracúvané v zmysle bodu 2 písm. c) sa spracúvajú a uchovávajú do uplynutia maximálnej možnej premlčacej doby, od kedy sa právo zo zmluvy mohlo uplatniť po prvý raz. V prípade, že došlo k uplatneniu práva alebo iného právneho nároku v rámci súdneho alebo iného konania, osobné údaje budú uchovávané až do právoplatného ukončenia súdneho alebo iného konania.
 8. Osobné údaje spracúvané v zmysle bodu 2 písm. d) sa spracúvajú a uchovávajú počas celej doby platnosti poskytnutého súhlasu so spracúvaním osobných údajov.
 9. Osobné údaje spracúvané v zmysle bodu 2 písm. e) sa spracúvajú a uchovávajú počas celej doby platnosti a účinnosti zmluvy uzavretej medzi Prevádzkovateľom a dotknutou osobou.
 10. Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov a následky ich neposkytnutia
 11. V prípadoch, že spracúvanie osobných údajov je zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, nie je dotknutá osoba povinná poskytnúť svoje osobné údaje. Avšak následkom neposkytnutia osobných údajov môže byť nemožnosť uzavretia alebo plnenia zmluvy zo strany Prevádzkovateľa ako aj nemožnosť plnenia jeho zákonných povinností. V prípade neposkytnutia osobných údajov od dotknutej osoby, má Prevádzkovateľ právo odmietnuť uzavretie zmluvy.
 12. V prípadoch, že sa spracúvanie osobných údajov uskutočňuje na základe súhlasu dotknutej osoby, je poskytnutie súhlasu dobrovoľné a dotknutá osoba nie je povinná Prevádzkovateľovi poskytnúť svoje osobné údaje.
 13. Súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle bodu 2 písm. d) môže dotknutá osoba kedykoľvek odvolať priamo v emailovej marketingovej komunikácii, a to kliknutím na príslušný internetový odkaz.
 14. Profilovanie
 15. Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

VII. Príjemcovia osobných údajov

 1. Osobné údaje budú poskytované najmä nasledovným skupinám príjemcov:
 2. a) dodávatelia a obchodný partneri poskytujúci platobné služby,
 3. b) prepravné spoločnosti,
 4. c) orgány verejnej moci,
 5. d) štátne orgány,
 6. e) audítori,
 7. f) súdy, exekútori, notári, advokátske kancelárie a iné subjekty poverené vymáhaním nárokov alebo uplatňovaním práv.

 

VIII. Prenos osobných údajov

 1. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje.
 2. Práva dotknutej osoby
 3. V zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov má dotknutá osoba:
 4. a) právo na prístup k vašim osobným údajom,
 5. b) právo na opravu nesprávnych osobných údajov,
 6. c) právo na obmedzenie (blokovanie) spracúvania osobných údajov,
 7. d) právo namietať spracúvanie vašich osobných údajov spracúvaných na účely priameho marketingu,
 8. e) právo na výmaz osobných údajov, najmä vtedy, ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali alebo ak ste odvolali svoj súhlas na ich spracúvanie a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie, prípadne ak sa osobné údaje spracúvali nezákonne,
 9. f) právo na prenosnosť údajov, t.j. máte právo získať svoje osobné údaje, ktoré ste nám dobrovoľne poskytli v elektronickej forme na základe vášho súhlasu, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a v tejto súvislosti môžete žiadať právo na prenos týchto údajov k druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ bude takýto prenos technický možný (právo na prenosnosť údajov), právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, pri podozrení, že sa vaše osobné údaje spracúvajú v rozpore s platnou legislatívou.